Terug naar homepage

Nieuws en activiteiten


Untitled Document
   
01-12-2017  
Time for Sasi

 
logo

De week van de duurzaamheid

Het CGU is een UNESCO-school. Dat betekent dat wij extra aandacht besteden aan verschillende thema's, onder andere het thema duurzaamheid. Vorige jaren werd op het CGU de warme truiendag georganiseerd. Hierbij werden leerlingen en docenten aangespoord een warme trui aan te trekken, zodat er energie kon worden bespaard door het uitzetten van de verwarming. Dit jaar pakt de school het echter grootser aan: er wordt niet één dag georganiseerd die in het thema staat van duurzaamheid, maar een hele week! Deze week zal plaatsvinden van 27 november tot en met 1 december.

Bericht geplaatst op: 12-11-2017 

sasi
 

Sasi en duurzaamheid                                                            
Sinds een aantal jaren geef ik Gastlessen aan de CGU te Utrecht, recentelijk kreeg ik de gelegenheid om in 3 sessies het begrip duurzaamheid vanuit de perspectief van inheemse volken in het bijzonder Bangsa Adat AllifURU te vertellen. Juist nu in de ‘de week van duurzaamheid' vind ik het een goed moment om sasi te introduceren. Kort achtereen 3 groepen leerlingen, die vol interesse luisteren, en je bestoken met vragen, maken het tot een 3-tal boeiende bijeenkomsten over ‘sasi en duurzaamheid'.  

01 december 2017, CGU te Utrecht

 sasi  sasi               gastlessen CGU, boeiend ....

Een korte impressie

Sasi                                                                                            Als wij een gezonde aarde met o.a. gezonde bossen, gezond water en een gezonde natuur willen overdragen aan onze kinderen en hun kindskinderen dan zullen wij ons nu moeten beseffen dat wij niet door kunnen gaan op de huidige voet. We zullen drastisch maatregelen moeten treffen en onze verantwoording nemen en ons inzetten voor een gezonde aarde dat bruist van het leven en vol belofte zal zijn voor een gezamenlijke toekomst voor Al het leven en in het bijzonder voor de Mens.
                                                                                                  We zullen weer in harmonie moeten ‘leren‘ leven met de natuur. Bangsa Adat AllifURU kent al voor duizenden jaren een manier om in harmonie met de natuur te leven, SASI!
sasi

Hoewel wij het woordje duurzaamheid niet in onze AllifURU taal kennen, is ‘duurzaam' leven of beter gezegd in harmonie leven met de natuur al inherent in onze manier van Leven, de Adat.

Time for Sasi                                                                           Sasi vloeit voort uit onze Adat. Sasi is eigenlijk de natuur tijd en ruimte geven zich zelf te 'herstellen' door tijdelijk elk vorm van menselijke activiteit te verbieden.                                                   Kort gezegd Sasi is, ‘verbod op ..... ‘

sasi sasi
Adat                                                                                          De kern van adat is dat alles met elkaar onlosmakelijk is verbonden, maar wat ten grondslag ligt aan die verbinding is het onderhouden van de onderlinge relatie.
Adat kent 3 principes of beter gezegd 3 ‘levenshoudingen' waarin het onderhouden van relaties op grond van o.a. overtuiging, respect en harmonie de essentie vormen.
sasi       aandachtige luisteraars
De belangrijkste levenshouding is de relatie tussen de mens en God. Onze voorouders weten al van het bestaan van God, nog voor de komst van het Islam en het Christendom. Het is een diepgaand overtuiging van de aanwezigheid van Upu Allahatala, van Tunai de Almachtige Schepper van Hemel en Aarde. De volgende levenshouding is de relatie tussen de mens en zijn medemensen dat gebaseerd is op onderling respect. En als laatste is de levenshouding van de mens naar zijn natuurlijke leefomgeving waarin hij met zorg om moet gaan met de natuur, want God heeft Moeder Aarde aan de mens toevertrouwd.

         sasi                         de ene vraag kwam na de andere....

Sasi, verbod op                                                                        Sasi is een oeroud Inheems AllifURU gebruik om in harmonie met de natuur te leven. Sasi wordt om verschillende redenen toegepast bijvoorbeeld als blijkt dat een bepaald dier of plant in aantal sterk is verminderd, er tijdelijk niet meer op het dier gejaagd mag worden of de plant niet geplukt mag worden. Sasi is eigenlijk de natuur alle gelegenheid geven zich te herstellen door elk vorm van menselijke activiteit in die gebied uit te sluiten. Sasi is hier het verbod op jagen en plukken.
sasi

Sasi is vooral een gemeenschapsgebeuren, waarbij 1 of meerdere dorpen betrokken zijn. Het zijn de Kewang(s) soort boswachters die over de adat-gronden van hun dorpen waken en elk ontwikkeling die de natuur in gevaar kan brengen meteen aan de dorpsraad rapporteren. En het is de Dorpsraad die de besluit neemt om een sasi uit te roepen. De marinjo de dorpsomroeper maakt het dan bekend aan de bewoners van het dorp of eiland. Alle bewoners van de betrokken dorp(en) houden zich aan de hen opgelegde sasi. Overtreders krijgen bij straffe een flinke boete opgelegd.
                                                                                                 De sasi wordt weer opgeheven als blijkt dat de natuur weer hersteld is. Bijvoorbeeld als het aantal van het bedreigde plant of dier weer in aantal is toegenomen.
 
sasi
Een ander voorbeeld van sasi is houtkap- en mijnbouwbedrijven in een bepaald gebied te weren. Zo werd op het eiland Nusalaut al sinds 1997 een sasi ingesteld, dat tot op de dag van vandaag nog steeds wordt gehandhaafd. Zelfs bodemonderzoeken naar gas en olie of andere mineralen worden niet toegestaan. Sasi is hier dus verbod op houtkap- en mijnbouwactiviteiten, en zelfs verbod op onderzoek.
                                                                                                 Sasi kan zowel op het land als op de zee worden toegepast.
                                                                                                 Doel van sasi is om de balans in de natuur te behouden door de biodiversiteit en eco-systeem te handhaven. Het beschermen van elk vorm van Leven op aarde is essentieel voor het voortbestaan van AL het Leven. Elk levensvorm klein of groot, plant of dier is opgenomen in de eindeloze cirkel van het leven, je kan zeggen dat het bestaan van de ene soort afhankelijk is van het voortbestaan van de andere.
                                                                                            Verbanden, en onderlinge relaties                                             In dat alles de natuur om hem heen, de grond (aarde) waarop hij loopt, onder de oneindige uitgestrektheid van een sterrenhemel ziet de inheemse AllifURU de Hand van zijn Schepper, van ‘God'( ).
De inheemse AllifURU ervaart alles om hem heen in termen van verbanden, van onderlinge relaties en dat alles onlosmakelijk met elkaar is verbonden.
                                                                                                   De aarde en alles in en op de aarde, de natuur en ook de mens, is opgebouwd uit elementen van het universum. Als mens zijn we verbonden met het universum en alles om ons heen.
                                                                                                 alles wat in het universum aanwezig is, is ook in de mens aanwezig
                                                                                            Neem nou de natuur op aarde. Of je nou midden in het oerwoud loopt, op het strand of in een drukke stad, de natuur is overal, we leven er middenin! We leven niet alleen middenin de natuur maar zijn ook helemaal opgebouwd uit elementen van de natuur. Als mens zijn we dus ook sterk verbonden met de natuur. De mens kan zich daarom niet buiten de natuur plaatsen.
                                                                                                 Alles wat in de natuur aanwezig is, is ook in de mens aanwezig.
                                                                                               Elke keer als wij een stukje van de natuur vernietigen, vernietigen wij ook een stukje van onszelf.

Time for Sasi                                                           SASI is nu meer dan ooit nodig 

sasi
De kusu (kleine foto rechts) is een soort buideldier die op grote delen van Seram al bedreigd wordt met uitsterven. Door illegaal houtkap zijn grote delen van het oerwoud op Seram verdwenen. De kusu leeft voornamelijk in bomen.

Seram in brand                                                                           In 2015 werd een stuk oerwoud in noord Seram in brand gestoken, t.b.v. het aanleggen van een palmolieplantage. De brand duurde 3 dagen en de rook die ontstond bereikte zelfs de eilanden Ambon, Haruku, Saparua en Nusalaut.  

sasi

                           3 dagen stond het oerwoud in brand

sasi

voor het aanleggen van palmolieplantage

Voor de AllifURU bewoners zit er niets anders op dan ergens anders een veilig heenkomen te zoeken. Vluchtelingen in eigen land. De houtkap maatschappij en de palmolieplantage bedrijf/eigenaar worden beschermd door het Indonesische leger en politie.
sasi
              AllifURU bewoners vluchtelingen in eigen land. De brand heeft                             hun  dorp en bijna alles wat ze bezitten vernietigd.
2012 Tanimbar                                                                           In 2012 hielden 2 adat dorpen op het eiland Tanimbar een grote dorpsvergadering, waarin zij overleggen over de toekomst van beide dorpen. Alle bewoners van beide dorpen hebben unaniem besloten elk houtkap- en mijnbouw activiteiten uit te sluiten. Door illegaal houtkap zijn op sommige plekken de grond al meer dan 2 meter gezakt, en komt regelmatig erosie voor.  
sasi

Grote foto. Jongeren van beide dorpen roepen op tot onmiddellijke stopzetting van de houtkap activiteiten.

Kleine foto links. Mannen werden opgepakt nadat zij ondanks hun protesten, het bedrijf door bleef gaan met kappen van hun oerwoud.  Uit woede hadden ze machines en delen van de kamp van de houtkapbedrijf vernield.

Kleine foto rechts. Een aantal gebouwen van de houtkap bedrijf werden vernield en in brand gestoken.

Duimafdruk       

sasi
In het midden van de jaren negentig van het vorige eeuw, kwamen een paar mannen in het dorpje Huaulu op Seram aan. Huaulu ligt een paar kilometers vanaf de kust in noord Seram. Na een paar gesprekken waarin mooie beloftes gedaan werden aan de AllifURU bewoners, mocht het hoofd van het dorp wijlen Pulak Isal zijn duimafdruk op een stuk papier zetten. Zonder dat hij en de bewoners van het dorpje wisten hebben zij hun stukje adat grond aan de kust verkocht. Zie foto boven en hieronder 
          sasi

         Hualau. Met een duimafdruk hadden ze zonder dat zij het wisten,

hun adat-grond verkocht

Op het open stuk grond nadat het oerwoud werd gekapt kwam een garnalenkwekerij ervoor in de plaats, en een paar jaren later werd een compleet dorp uit de grond gestampt ten behoeve voor transmigranten uit Java en ander eilanden buiten Maluku.

De inheemse AllifURU bewoners leven van de sago, die ze uit de binnenste van sagobomen winnen. Met het kappen van een stuk oerwoud dat uit meer dan 100.000 sagobomen bestond, is binnen een korte tijd voedsel voor meer dan 2.000 jaar verdwenen voor de 29 tellende gezinnen van het dorpje Huaulu.  

sasi

                                    foto boven:  eiland Buru
Wat eens oerwoud was geweest 

WERELDWIJDE SASI

Tijd dat de natuur de ruimte en tijd krijgt zich te gaan herstellen. Tijd voor sasi. En misschien wel voor 'n wereldwijde sasi !
Sasi op
1. mijnbouw- en houtkap
2. overbevissing van de zee
3. plasticafval
4. genetisch gemanipuleerd voedsel
5. kernproeven op het land en in de zee
6. enz